Regulamin świadczenia teleporad oraz płatności za teleporadę oraz zadatek

§1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 • Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce, REGON 364263460,
 • Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna w ramach Teleporady;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Specjalista – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna
 • Teleporada – porada medyczna udzielona przez specjalistę Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia telefonicznego, czatu online, połączenia video, komunikatora;
 • Zadatek – bezzwrotna płatność w wysokości 30% wartości umówionego zabiegu
 • Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady;

§2

 1. Teleporady udzielane są w ramach następujących specjalizacji:
  • Chirurgia
  • Chirurgia plastyczna
  • Medycyna Estetyczna
 2. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności przeprowadzenie badania podmiotowego, omówienie wyników badań, udzielenie informacji co do przyjmowanych leków, wystawienie recept
 3. W ramach Teleporady nie mogą być udzielone następujące świadczenia:
  • Konsultacje z zakresu flebologi
  • Ginekologii estetycznej
  • Ortopedii

 

 1. Teleporady świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna. Wyciąg z cennika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania z Teleporad /zabiegów jest:
  • rejestracja Pacjenta;
  • akceptacja postanowień Regulaminu;
  • opłacenie usługi.
 3. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny Pacjenta.
 4. Udzielenie Teleporady wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  • Posiadania bezpłatnej, aktywnej i aktualnej aplikacji whatsapp przez którą przeprowadzana jest konsultacja..

§3

 1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:
 • telefonicznie, pod numerem telefonu 664 029 922
 • poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej: https://revitae.com.pl/rejestracja-online/ następnie poprzez otrzymanie zwrotnego potwierdzenia ze strony pracownika rejestracji Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna
 1. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • w przypadku Teleporad za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online lub połączenia video – adres e-mail;
 • w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.
 1. W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna datę, godzinę oraz formę Teleporady. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 2. W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna datę, godzinę oraz rodzaj zabiegu. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 3. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je Specjaliście najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną formie dokumentację w formie skanu (w formacie PDF) rejestracja@revitae.com.pl Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.
 4. W przypadku, gdy wykonanie zabiegu wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je Specjaliście najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zabiegu. W tym celu Pacjent przesyła konieczną  formie dokumentację w formie skanu (w formacie PDF) rejestracja@revitae.com.pl Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym lub osobiste dostarczenie ich do siedziby głównej placówki medycznej. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

 

§4

 1. Płatność za Teleporadę/ Zadatek następuje przed wykonaniem usługi, w jednej z następujących form płatności:
 • przelew bankowy;
 • płatność za pośrednictwem Przelewy24
 1. Brak płatności 14 dni przed rozpoczęciem Teleporady stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 2. Brak płatności zadatku za zabieg w ciągu 7 dni od momentu rejestracji pacjenta stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 3. Brak płatności zadatku 14 dni przed rozpoczęciem umówionego zabiegu stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.

§5

 1. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady / zabiegu do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna telefonicznie (nr tel. 664 029 922 ) lub pocztą elektroniczną na adres rejestracja@revitae.com.pl .

 

 1. W przypadku rezygnacji z umówionego zabiegu /teleporady wcześniej niż 14 dni przed ustalonym terminem zabiegu lub bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 2. W przypadku odwołania teleporady lub zabiegu z powodu niezastosowania się do zaleceń lekarskich (udzielonych przez lekarza prowadzącego lub lekarza konsultującego) zadatek nie będzie mógł zostać zwrócony.

 

 1. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady/ wykonanie zabiegu w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

 

 1. Właściciel Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chrurgia Plastyczna sp z o.o./ Re Vitae Medycyna esteyczna i kosmetologia SC / Prywatne Centrum Leczenia Żylaków w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do podjęcia odrębnych decyzji.

 

 1. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

§6

 1. Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów skazanych w § 3 ust. 1.
 2. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 3. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji.
 4. Czas trwania Teleporady wynosi 15 minut. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej trwania.
 5. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej udzielania.
 6. Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez pacjenta.
 7. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego Pacjenta.
 8. Za zgodą Pacjenta, Teleporada może być rejestrowana. W takim przypadku zapis Teleporady dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta na nośniku elektronicznym.

§7

 1. Zabieg wykonywany jest w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu zabiegu możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów skazanych w § 3 ust. 1. Zwrot zadatku możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z terminu na minimum 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania zabiegu.
 2. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania zabiegu jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 3. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji.
 4. Czas trwania zabiegu uzależniony jest od jego rodzaju oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej trwania.
 5. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zachowania powszechnie nieakceptowanego w społeczeństwie. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy wykonania zabiegu lub zaprzestania dalszego jej udzielania.
 6. Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez pacjenta.
 7. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie wykonywania zabiegu obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego Pacjenta.

§8

 

 1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce, telefonicznie 664 029 922, lub na adres poczty elektronicznej rejestracja@revitae.com.pl.
 2. Reklamację rozpoznaje się w terminie 7 dni od dnia jej wpłynięcia.

§9

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.