Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna Sp z o.o., Re Vitae Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii SC, Prywatne Centrum Leczenia Żylaków

§1

Podstawa prawna Niniejszy regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w zw. a z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.). W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do niej, a także ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009, Nr 52 poz. 417) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§2

Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy pod nazwą Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (dalej „Podmiot leczniczy”).

§3

 1. Podstawowym celem Podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Do podstawowych zadań należy:
 3. a) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej,
 4. b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
 5. c) organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
 6. d) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami
 7. e) udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo,
 8. f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 9. g) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 10. h) inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

§4

 1. W ramach podmiotu leczniczego działają komórki organizacyjne:

gabinet chirurgii  wyodrębniono komórki organizacyjne: – poradnia chirurgii ogólnej, poradnia chirurgii plastycznej, poradnia medycyny estetycznej, poradnia terapii blizny

gabinet flebologii- poradnia flebologiczna,

gabinet ginekologiczny – poradnia ginekologiczna, poradnia medycyny estetycznej, poradnia ginekologii estetycznej,

gabinet kosmetologii- poradnia kosmetologiczna, poradnia terapii trądziku,

§5

Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dorosłym, młodzieży i dzieciom poniżej 18 roku życia.

 • 6
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania:
 2. poradni chirurgicznej
 3. poradni flebologicznej
 4. poradni medycyny estetycznej
 5. poradni ginekologicznej
 6. poradni kosmetologicznej
 7. poradni ortopedycznej

mieszczących się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 60 (miejsce udzielania świadczeń).

 1. W ramach wszystkich w/w poradni podmiot leczniczy, w szczególności: – wykonuje badania lekarskie – stawia diagnozy – udziela porad lekarskich, – określa kierunek leczenia, – orzeka i opiniuje o stanie zdrowia, – prowadzi opiekę profilaktyczna – wykonuje działania diagnostyczne – profilaktyka zdrowotna – wykonuje prowadzenie dokumentacji medycznej.
 2. Poradnie są czynne w godzinach 8:30-20.

§7

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia flebologicznego , chirurgicznego, ginekologicznego, ortopedycznego, kosmetologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

§8

 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 2. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 5. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 6. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

§10

 1. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

§11

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

§12

Dokumentacja medyczna jest udostępniana: – do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej (ul. Wojska Polskiego 60 ) – przez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów, – poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów.

§13

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

§14

 1. Wydzielonym w ramach podmiotu leczniczego gabinetem chirurgicznym kieruje dr n. med. Andrzej Kustra i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

§15

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna pacjent ma prawo do: – poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny – świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej – rzetelnej informacji o stanie zdrowia – wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.
 2. Do obowiązków pacjenta należy: – przestrzeganie regulaminu porządkowego Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna – przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Kliniki Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna – przestrzeganie higieny osobistej – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż. – przestrzeganie zaleceń lekarza
 3. Prosimy pacjenta o przychodzenie 10 minut wcześniej, aby móc się przygotować do planowanego zabiegu: wypełnić kartę zabiegową, skorzystać z toalety oraz szatni. Prosimy o punktualność.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie pacjenta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia (to maksymalnie 15 minut). Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie pacjenta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

 

 1. W razie rezygnacji z wizyty abonamentowej (zabiegi pakietowe) należy powiadomić obsługę Re Vitae nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego planowaną wizytę. Jeśli w dniu zabiegu nie otrzymamy potwierdzenia lub odwołania wizyty, traktujemy ją jako anulowaną i wpisujemy w to miejsce osobę z listy rezerwowej. Pacjent ma prawo do przełożenia zabiegu, wcześniej informując o tym gabinet, jednak nie częściej niż 2 razy w przypadku pakietu obejmującego mniej niż 10 zabiegów oraz nie częściej niż 3 razy w przypadku pakietu powyżej 10 zabiegów. Wielokrotne przekładanie lub niepojawienie się na wizycie bez wcześniejszego poinformowania, będzie każdorazowo oznaczało, że zabieg został zrealizowany i odjęty z zakupionego pakietu.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w podmiotu leczniczego ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
 3. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 4. Kierownik podmiotu leczniczego zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

 

16

 


 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:

pocztą elektroniczną na adres: rejestracja@revitae.com.pl,

telefonicznie 664 029 922 ` dostępnym w dni powszednie w godz. 8:30 -20:00 oraz soboty od 9:00 do 14:00 .

 1. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna Dział Obsługi Klienta – Reklamacje ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce lub na adres poczty elektronicznej: rejestracja@revitae.com.pl
 2. W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi w Placówce Medycznej innej niż Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna, Klient na wezwanie Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 4. Opłata za połączenia telefoniczne z Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

§17

 1. Pacjent może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: revitae@revitae.com.pl lub listownie na adres: Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce. Formularz odstąpienia znajduje się na stronie revitae.com.pl a także w siedzibie Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce
 2. Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.

3.

 1. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

 

 1. W przypadku Towaru dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu odstąpienie od umowy nie jest możliwe po otwarciu opakowania.

§18

 

 1. Płatność za Teleporadę/ Zadatek następuje przed wykonaniem usługi, w jednej z następujących form płatności:
 • przelew bankowy;
 • płatność za pośrednictwem Przelewy24
 1. Brak płatności 14 dni przed rozpoczęciem Teleporady stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 2. Brak płatności zadatku za zabieg w ciągu 7 dni od momentu rejestracji pacjenta stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 3. Brak płatności zadatku 14 dni przed rozpoczęciem umówionego zabiegu stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.

 

§19

 

 1. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady / zabiegu do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna telefonicznie (nr tel. 664 029 922 ) lub pocztą elektroniczną na adres rejestracja@revitae.com.pl .

 

 1. W przypadku rezygnacji z umówionego zabiegu /teleporady wcześniej niż 14 dni przed ustalonym terminem zabiegu lub bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 2. W przypadku odwołania teleporady lub zabiegu z powodu niezastosowania się do zaleceń lekarskich (udzielonych przez lekarza prowadzącego lub lekarza konsultującego) zadatek nie będzie mógł zostać zwrócony.

 

 1. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady/ wykonanie zabiegu w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

 

 1. Właściciel Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chrurgia Plastyczna sp z o.o./ Re Vitae Medycyna esteyczna i kosmetologia SC / Prywatne Centrum Leczenia Żylaków w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do podjęcia odrębnych decyzji.

 

 1. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

 

§20

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.